Regulamin zakupów

Regulamin

Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem: www.demedia.pl  prowadzony przez Demedia Michał Pyrko, ul. Przyjazna 10, 05-420 Józefów, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). NIP 5321896356, e-mail: biuro@demedia.pl, tel. 503-387-396.

Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Miejscem zawarcia umowy sprzedaży usług jest Józefów, ul. Przyjazna 10.

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin, określający rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.demedia.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://demedia.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Konto Klienta (Konto) – baza danych zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień. Konto jest oznaczone indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem;

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna lub prawna, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze sprzedawcą;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę sprzedaży ze Sklepem) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sprzedawca (Usługodawca) – Demedia Michał Pyrko, ul. Przyjazna 10, 05-420 Józefów, NIP: 5321896356, REGON: 147450960; e-mail: biuro@demedia.pl, tel. 503-387-396.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Indywidualna Kalkulacja – kalkulacja, która zawiera specyfikację technologiczną usługi, określony termin jej ważności, wykonana w odpowiedzi na zapytanie Klienta;

Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta;

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usługi elektronicznej.

Przedmiot Transakcji – Produkt umieszczone i opisany w sklepie..

Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU należącego do firmy PayU S.A. lub innych systemów płatności on-line;

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

1. ZASADY

Wszystkie Zamówienia przyjmowane za pośrednictwem sklepu są realizowane wg. zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.

Zawarta pomiędzy stronami umowa o świadczenie usług zostanie potwierdzona fakturą VAT dostarczoną w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (DzU z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

Zamówienia w sklepie mogą składać klienci za pośrednictwem Internetu, zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie Sklepu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.

Sklep działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 będą realizowane od godziny 9:00 następnego dnia roboczego.

Zamówienie zawiera:

 1. produkty
 2. sposób i adres dostawy
 3. wyboru sposobu płatności
 4. dane do faktury

Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez klienta zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca, potwierdza jego otrzymanie, co wiąże klienta jego zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

• oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia,

• unikalny numer identyfikacyjny,

• potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,

• oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),

 1. otrzymanie przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b jest równosnaczne z zawarciem umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Indywidualna Kalkulacja wiąże klienta, który ją otrzymał.

Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie wolne od wad technicznych, zgodnie ze specyfikacją technologiczną opisaną przy Produkcie.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących jakości przesyłanych przez Klienta plików do druku, zwłaszcza w sytuacji, gdy komunikuje to system lub obsługa sklepu, prosimy (przed złożeniem zamówienia) skontaktować się z działem obsługi klienta.

Na życzenie Klienta realizowane przez Armate24.pl druki mogą być indywidualnie weryfikowane pod kątem zgodności kolorystycznej z dostarczonym przez klienta wzorcem lub klient może osobiście zaakceptować prototyp.

2. Ceny

Ceny zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

Ceny podane na stronie są wiążące w chwili składania zamówienia. Dla indywidualnych kalkulacji wiążąca jest cena wynikająca z tej kalkulacji i jest przesłana przez w odpowiedzi na pytanie klienta o ofertę.

Informacja o kosztach przesyłki pojawia się po dokonaniu wyboru formy doręczenia przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

zmiany cen usług i produktów

wprowadzania nowych usług i produktów do oferty

przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych

Pobrania zaliczki na wykonanie usługi w wysokości 50% wartości zlecenia

3. Płatności:

 1. Osobiście – gotówką przy odbiorze;
 2. Za pobraniem;
 3. Przelewem Elektronicznym – zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, po otrzymaniu  potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności;
 4. Przelewem Bankowym – zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, po otrzymaniu potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 5. Brak wpłaty po upływie 2 dni lub daty określonej indywidualnie od daty zlecenia będzie skutkowała usunięciem zamówienia.

4. Czas realizacji

Na czas realizacji zamówienia, składa się czas kompletowania oraz czas dostawy przez przewoźnika:

 1. Kompletowanie wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
 2. W przypadku niektórych Produktów czas kompletowania może być dłuższy.
 3. Dostawa przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 dni roboczych.

5. Odbiór zamówień

Klient w formularzu Zamówienia dokonuje wyboru formy dostawy.

Zamówienia realizowane są za pomocą poczty lub przesyłek kurierskich. W tym wypadku obowiązują terminy dostaw wynikające z regulaminów poczty lub firm kurierskich.

Punkt Odbioru czynny jest od 8:00 do 17:00.

6. Odstąpienie od umowy

Zamówienia z formą odbioru osobistego są od razu po wpłaceniu Zaliczki przekazywane do realizacji. Nie mogą być anulowane.

Klientowi będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ponieważ wszystkie oferowane przez Sklep Produkty i Usługi spełniają warunek określony w Art. 38, pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).

Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia, jeśli udostępnione przez klienta materiały nie nadają się do wykonania zlecenia lub w jego ocenie wykonanie usługi naruszałoby powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Reklamacje

Każdy Produkt w Sklepie objęty jest rękojmią usługodawcy.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia:

 1. wad polegających na niezgodności produktu ze specyfikacją technologiczną,
 2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu.

Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: 05-420 Józefów, ul. Przyjazna 10.

W przypadku przesyłek kurierskich lub pocztowych, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując produktu. przyjęcie produktu przez klienta oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

W przypadku odbioru osobistego należy sprawdzić jego zgodność z zamówieniem.

W przypadku uzasadnionych reklamacji firma Demedia Michał Pyrko wykona zlecenie ponownie lub dokona zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

W przypadku uzasadnionych reklamacji, klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów przesyłki reklamowanego produktu.

W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, produkt jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

Reklamacja musi być złożona w postaci pisemnej na adres:

Demedia Michał Pyrko, ul. Przyjazna 10, 05-420 Józefów lub przesłana e-mailem na adres: biuro@demedia.pl

Wszystkie reklamacje muszą zawierać numer zamówienia

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu zamówienia.

Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży na warunkach określonych w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

W zakresie reklamacji składanych przez kupujących nie będących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Reklamacji nie podlegają zamówienia przy których Klient (pomimo operatorskich lub automatycznych ostrzeżeń) zadecydował o skierowaniu ich do produkcji.

Reklamacje związane ze zgodnością kolorystyczną są rozpatrywane wyłącznie w sytuacji, gdy klient wybrał opcję „weryfikacja kolorystyczna, wzór wydruku, proof”.

8. Zwrot towaru
Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

Demedia Michał Pyrko
Przyjazna 10


05-420 JÓZEFÓW

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 

4. Zakupiony na naszych aukcjach towar można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271).

5. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania i powinien być oryginalnie zapakowany.

6. Towar noszący ślady użytkowania lub uszkodzony zostanie odesłany do Klienta na jego koszt. Zarówno kosz zwrotu jaki i dostawy nie podlegają zwrotowi. Kwota odpowiadająca wartości zwracanego produktu zostanie przelana na wskazane konto lub zaliczona na poczet kosztów wymienianego towaru

7. Zwroty nie dotyczą produktów wykonanych na zamówienie (np. kubek ze zdjęciem, podkładka / podstawka ze zdjęciem, tabliczka adresowa, itp.)

 

9. Przechowywanie prac

Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia w terminie 14 dni od daty jego realizacji. Po upływie tego terminu Sklep nie ma obowiązku przechowywania zamówionych towarów.

Po realizacji zlecenia przesłane przez Klienta pliki, nie podlegają obowiązkowi ich przechowywania.

Zabronione jest przesyłanie plików, które zawierają treści o charakterze bezprawnym, naruszającym obowiązujące prawo, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm,  wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Demedia Michał Pyrko.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec stron trzecich za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne wynikające z korzystania ze sklepu. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skierowanie przez klienta do obrotu druków i/lub innych materiałów reklamowo-promocyjnych wyprodukowanych przez sklep (w tym również za utratę zysków i odszkodowania wynikające z tego faktu).

Firma Demedia Michał Pyrko może usunąć umieszczone przez Klienta pliki, bez konieczności informowania go o tym, w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści.

11. Przetwarzanie danych osobowych

Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez firmę Demedia Michał Pyrko w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002.

Dokonując rejestracji w sklepie, klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla potrzeb realizacji zlecenia, w szczególności do kontaktowania się oraz zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych sklepu.

Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, nie bierze  odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.

12. Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a firmą Demedia Michał Pyrko. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wystawienie i wysłanie klientowi e-faktury lub faktury VAT.

Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

Wszystkie produkty i usługi oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sprzedawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2017 roku.

Zmiany dokonane w regulaminie wiążą usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia usługobiorcy o zmianach.

14. Prawa autorskie

Demedia Michał Pyrko w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia klientów i przyjmuje, że Klient posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich całą odpowiedzialność za to ponosi klient. Jest On w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez sprzedawcę w związku z dochodzeniem prawnym. 

 

15. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl